HISTORIA   SZKOŁY   W   ZARYSIE

 

 

1908 – W Krakowie została założona przez Wacława Anczyca pierwsza na ziemiach polskich szkoła zawodowa dla uczniów kształcących się w zawodzie drukarza. Otrzymała nazwę: Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. Zdecydowano, że będzie to dwuletnia wieczorowa szkoła męska.

1909 – Rozpoczęcie zajęć w szkole drukarskiej z rocznym opóźnieniem z powodu trudności lokalowych. Placówka otrzymała wówczas dwie sale lekcyjne w Szkole Wydziałowej Męskiej im. Jana Kochanowskiego przy ul. Loretańskiej 16. Pierwszym kierownikiem został Jan Dreziński.

1914 – Zawieszenie działalności szkoły z powodu wybuchu I wojny światowej.

1924 – Dzięki staraniom Wacława Anczyca i Pawła Madejskiego, prezesa Gremium Drukarzy i Litografów, szkoła drukarska rozpoczęła działalność edukacyjną w odrodzonej ojczyźnie. Kierownictwo powierzono Janowi Wojewodzie. Nauka odbywała się w budynku przy pl. Ducha Św. 20.

1925 – Reorganizacja szkoły – zmieniono program nauczania, przekształcono dotychczasową dwuletnią szkołę na trzyletnią, zmieniono jej nazwę na: Szkoła Trzyklasowa Dokształcająca Zawodowa Drukarska w Krakowie. Nastąpiła również przeprowadzka na pl. Matejki 11 do budynku Szkoły Miejskiej im. Zygmunta Krasińskiego. Na kierownika mianowało Czesława Nizińskiego.

1927 – Przeniesienie placówki do budynku Szkoły Miejskiej im. św. Barbary przy ul. Szujskiego 2. Wprowadzenie egzaminów końcowych dla kandydatów na towarzyszy sztuki drukarskiej.

 1929 – Wprowadzenie kursu ćwiczeń praktycznych w drukarni Muzeum Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9. Ta właśnie forma pracy dydaktycznej zapoczątkowała tzw. praktykę zawodową, a drukarnia Muzeum stała się początkiem szkolnych warsztatów.

1930 – Nadanie szkole numeru, jej nazwa od tej pory brzmiała: Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 15 Dla Uczniów Przemysłu Graficznego w Krakowie.

1932 – Przeprowadzka do lokalu Szkoły Powszechnej Nr 21 przy ul. Św. Krzyża 21.

1935 – Kolejne przeniesienie tym razem do budynku Publicznej Szkoły Powszechnej   Nr 40 im. Mikołaja Reja przy ul. Dietla 2. Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać introligatorzy.

1939 – Po najeździe hitlerowskim na Polskę szkoła funkcjonowała jako Dział Graficzny w Publicznej Szkole Rzemieślniczo-Zawodowej Nr 2 przy ul. Dietla 38. Pozwolono tylko    na naukę przedmiotów zawodowych. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. Jej dyrektorem był dr Vilim Frančić, a  jego zastępcą dr Tadeusz Waszkowski.

 1945 – Szkoła stała się placówką koedukacyjną. Zajęcia odbywały się przy ul. Dietla 38 i przy ul. Wąskiej 7. Funkcję dyrektora pełnił dr Tadeusz Waszkowski.

1947 – Rozpoczyna działalność dwuletnie Państwowe Koedukacyjne Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie, które mieściło się w budynku przy ul. św. Marka 6, później przy ul. Łobzowskiej 20. Pierwszym dyrektorem tego liceum był mgr Stefan Towpasz, jego następcą od 1949 – mgr Artur Kopacz.

 1948 – Dział Graficzny, mieszczący się w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Nr 2 w Krakowie, otrzymał budynek przy ul. św. Agnieszki 5.

1950 – Szkoła zaczęła działać jako samodzielna placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Poligraficzna Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Otwarto trzyletnie Państwowe Technikum Graficzne dla Dorosłych, w którym był wydział typograficzno-reprodukcyjny. Była to szkoła wieczorowa.

1952 – Utworzenie czteroletniego Technikum Księgarskiego.

1960 – Powołanie inż. Stanisława Obtułowicza na stanowisko dyrektora szkoły.

1961 – Rozpoczęcie działalności warsztatów szkolnych w budynku przy ul. Kościuszki 3.

1962 – Połączenie Technikum Księgarskiego z Technikum Poligraficznym. Od tego momentu datuje się powstanie Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Kolejna – dziesiąta – przeprowadzka do budynku przy ul. Podwale 6.

 1967 – Mianowany na dyrektora szkoły zostaje mgr Stanisław Zych.

1972 – Połączenie wszystkich typów szkół pod nazwą Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie.

1974 – Obchody 25-lecia istnienia szkoły księgarskiej. Nadanie szkole, przez władze oświatowe, imienia prof. Zenona Klemensiewicza oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez Dom Książki. Uhonorowanie ZSPK Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Miasta Krakowa.

1983 – Jubileusz 75-lecia Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Krakowie. Placówka została uhonorowana Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz medalem 500-lecia Drukarstwa Polskiego. Sztandar Szkoły odznaczono medalem „Zasłużony dla Drukarni Wydawniczej”.

1986 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Śliz.

1996 – Jedenasta zmiana lokalizacji szkoły – przeprowadzka do budynku po Szkole Podstawowej Nr 130 na os. Tysiąclecia 38.

1997 – Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Andrzej Januszkiewicz.

1999 – Podpisanie przez dyrekcję ZSPK umowy z producentem papieru Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczącej współpracy i wspomagania finansowego placówki.

2002 – Przeprowadzenie I edycji ogólnopolskiego konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

2003 – Obchody 95-lecia istnienia szkoły, które były poświęcone jej patronowi. Wydanie przez ZSPK książki pt. Profesor Zenon Klemensiewicz – wielki miarą swojej skromności i pracowitości pod red. Anny Wnętrzak. Namalowanie przez Jerzego Parketnego portretu Zenona Klemensiewicza, który obecnie znajduje się w bibliotece.

2004 – Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o przyznawaniu Medalu Przyjaciela Szkoły osobom oraz instytucjom, które pomagają placówce w różnych działaniach.

2006 – Otwarcie nowych warsztatów szkolnych przy siedzibie ZSPK na osiedlu Tyciaclecia 38.

2008 – Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia założenia szkoły. Nadanie warsztatom szkolnym im. Wacława Anczyca. Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców. Wydanie przez ZSPK Księgi Jubileuszowej Uwiecznić czas miniony pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej. Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

20092011 – Udział szkoły w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”.

20102014 – Udział w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.

2011 – Nawiązanie współpracy z firmą LIGUM Pol z Głogowa.

2012 – Rozpoczęcie kształcenia w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fototechnik, fotograf. Zajęcie I miejsce w Polsce przez Technikum Poligraficzno-Księgarskie im. Zenona Klemensiewicza nr 20 w Krakowie w obszarze poligraficzno-drukarskim i papierniczym w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanym w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz wyróżnienie placówki statuetką „Oskara Zawodowego”.

2013 – Uroczyste obchody jubileuszu 105-lecia powstania szkoły, które były poświęcone jej założycielowi. Wydanie przez ZSPK książki pt. Wacław Anczyc – drukarz z konieczności i z serca, opracowanej przez Annę Wnętrzak-Wnorowską i Artura Wójcika.

2014 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych.

2016 – ZSPM zostało laureatem konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, organizowanego w ramach projektu dobre praktyki „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości kształcenia zawodowego – ESQA”. Zdobycie przez szkołę I nagrody oraz wyróżnienia w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

 

 

opracowała

Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

historia w skrócie