Dzień Krakowski

 “ Z depeszą do Tadeusza Kościuszki”

Tegoroczny Dzień Krakowski poświęcony był Tadeuszowi Kościuszce, w związku z przypadającą 15 października 200-setną rocznicą jego śmierci.  W wydarzeniu tym  brała udział cała społeczność szkoły. Mimo niesprzyjającej pogody, uczniowie chętnie przeszli  trasę obejmującą ważne historycznie miejsca związane z naszym bohaterem narodowym:  Rynek Główny z płytą upamiętniającą przysięgę i kamienice związane z  Kościuszką,  Kościół Mariacki,  gdzie przy  cyborium ozdobionym herbami Polski i Litwy, 25 marca 1794 r. Naczelnik Powstania odnowił swoją przysięgę, Kościół OO. Kapucynów, w którym Kościuszko poświęcił swoją szablę przed wjazdem na Rynek, dawną „Basztę Kościuszki” (róg ulic Podwale i Studenckiej), Sukiennice w  nich   płótna poświęcone Powstaniu – dzieła Michała Stachiewicza oraz to najsłynniejsze – Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicam

Wyprawka 2017

Dofinansowanie do podręczników szkolnych przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są to uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia oraz technikum. Kwota dofinansowania dla uczniów klas zasadniczych wynosi  do kwoty 390 zł, dla uczniów technikum do kwoty 445 zł.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego (I piętro ) do 8 września

Wnioski do pobrania u pedagoga lub ze strony

http://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/287666